Registered Articles of Creation of Stichting OpenGALEN.

Naam, Zetel en Duur .

Artikel 1 .

1. De stichting draagt de naam: Stichting OpenGALEN , hierna genoemd de stichting of OpenGALEN.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Doel.

Artikel 2 .

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de gezondheidszorg door het stimuleren van het gebruik van de GALEN technologie als basis voor onderwijs, training en dienstverlening op het gebied van medische terminologie, taal, kennis en informatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Teneinde het gebruik van GALEN technologie te stimuleren zal OpenGalen:

a. Een breed toegankelijk punt inrichten, waar de "open-source GALEN technologie" verkrijgbaar is. Dit zal omvatten de specificaties, documentatie, kennisbanken, training en andere relevante materialen ter bevordering van het gebruik en de verspreiding van GALEN.

b. Informatie verstrekken over andere bronnen en leveranciers van technologie welke nodig zal zijn voor gebruik en ontwikkeling van GALEN technologie, of welke er waarde aan toevoegen, dan wel er anderszins mee gerelateerd zijn.

c. Activiteiten ontplooien in de zorgsector om gebruik en exploitatie van GALEN technologie te stimuleren.

d. Deelnemen aan nationale en internationale standaardisatie activiteiten welke op het terrein van de doelstelling liggen.

2. Ter bevordering van de ontwikkeling van GALEN technologie, en daarmee de levensvatbaarheid op lange termijn te verzekeren zal OpenGALEN:

a. Een breed toegankelijk punt inrichten, waar, indien ontwikkelaars zulks wensen, nieuwe ontwikkelingen aan de "open-source GALEN technologie" kunnen worden ingebracht.

b. Bevorderen dat continue onderhoud gepleegd wordt aan de "open-source GALEN technologie", welke vervolgens breed beschikbaar gesteld worden via bovengenoemde mechanismen.

c. Bevorderen dat "open-source" software gereedschappen, welke de verdere ontwikkeling van GALEN technologie ondersteunen, beschikbaar gesteld worden.

d. Bevorderen dat ten behoeve van ontwikkelaars van GALEN technologie, formele compliance testmechanismen verkregen of ontwikkeld worden.

Vermogen .

Artikel 3 .

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- rechten uit sublicenties;

- subsidies en donaties;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere verkrijgingen en baten.

Participanten .

Artikel 3a .

1. Iedere legale (rechts)persoon of instelling die zich kan vinden in de "GALEN Open Source verklaring" kan participeren in de stichting.

2. De rechten en plichten die van toepassing zijn op de participanten zullen worden vastgelegd in een reglement als bedoeld in artikel 10 van deze statuten.

Bestuur .

Artikel 4 .

1. Het bestuur van de stichting - hierna te noemen "bestuur", bestaat uit ten minste drie leden; het eerste bestuur wordt bij deze akte benoemd. Van deze bestuursleden wordt er één voorgedragen door het bestuur van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Katholieke Universteit te Nijmegen, één door de Universiteit van Manchester en één op persoonlijke titel.

2. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen steeds worden herbenoemd.

3. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van voorgangers.

4. Ingeval van een vacature ontstaan bij het niet op persoonlijke titel te benoemen bestuurslid, deelt het bestuur zulks aan de benoemende instantie schriftelijk mede; deze dient binnen drie maanden daarna een nieuw lid te benoemen. Indien van voormeld benoemingsrecht geen gebruik wordt gemaakt, of de benoemende instantie schriftelijk heeft medegedeeld van een benoeming af te zien, zal het bestuur zelf in de vacature voorzien.

Voor de verdere duur van het bestuurslidmaatschap zal het aldus benoemde bestuurslid geacht worden te behoren tot de soort bestuursleden benoemd door de instantie, die aanvankelijk het benoemingsrecht had.

5. Ingeval van een vacature ontstaan bij de leden op persoonlijke titel, zal het bestuur daarin binnen drie maanden moeten voorzien.

6. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

7. Mocht het bestuur, om welke reden dan ook, niet voltallig zijn, dan blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd.

8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun funktie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten .

Artikel 5 .

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente, waar de stichting is gevestigd, tenzij alle in funktie zijnde bestuursleden akkoord gaan met een andere vergaderplaats.

2. Ieder jaar wordt tenminste een vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen éénentwintig dagen na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste éénentwintig dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in funktie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden met inachtneming van een termijn van éénentwintig dagen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax, per telex of per e-mail hun mening te uiten. Maakt men van dit recht niet binnen de termijn van éénentwintig dagen gebruik, dan wordt men geacht zich van stemrecht te hebben onthouden. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging .

Artikel 6 .

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7 .

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap .

Artikel 8 .

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten de gevallen genoemd in artikel 298 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:

a. door de dood van het bestuurslid;

b. door opzegging door het bestuurslid;

c. door ontslag namens de stichting;

d. door periodiek aftreden;

e. door ontslag door de benoemende instantie.

2. Opzegging door het bestuurslid dient te geschieden in een bestuursvergadering met ingang van de eerstvolgende bestuursvergadering. Wanneer voortduring van het bestuurslidmaatschap redelijkerwijze niet van het bestuurslid kan worden gevergd, kan de opzegging op ieder tijdstip met onmiddellijke ingang geschieden.

3. Voordat een besluit tot ontslag wordt genomen krijgt betrokkene de gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen, behoudens in het geval ontslag volgt op een schorsing. Aan bestuursleden kan slechts ontslag worden verleend in een bestuursvergadering met ingang van de eerstvolgende bestuursvergadering. Wanneer voortduring van het bestuurslidmaatschap redelijkerwijze niet van het bestuur kan worden gevergd kan het ontslag op ieder tijdstip worden verleend met onmiddellijke ingang.

Boekjaar, jaarstukken en administratie .

Artikel 9 .

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratie consulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement .

Artikel 10 .

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging .

Artikel 11 .

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat en na voorafgaand verkregen goedkeuring van de in artikel 4 lid 1 genoemde Medische Faculteit.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening .

Artikel 12 .

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende twintig jaren berusten bij de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Slotbepalingen .

Artikel 13 .

Deze statuten kennen geen artikel 13.

Artikel 14 .

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Making the impossible very difficult, ©OpenGALEN.org, All rights reserved